| E-mail
 
 
Gyorslinkek
   
Általános szerződési feltételek
   
 

 

A PS Design Kft.

székhely: 1162 Budapest, Nyílpuska u. 3.

Cg.: 01-09-722662, adószám: 13184254-2-42

továbbiakban: Eladó / Szállító

 

Általános Szállítási Feltételei

(továbbiakban: ÁSZF)1. Az ÁSZF alkalmazása


1.1 A PS Design Kft. szállításai és szolgáltatásai tekintetében kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek. Az ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés kizárólag akkor érvényes, ha arról a Felek előzetesen írásban állapodtak meg. Az írásos külön megállapodással konkrétan nem érintett kérdésekben is az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a PS Design Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a PS Design Kft. és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a PS Design Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1 A PS Design Kft. a honlapon illetve  tájékoztató anyagaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a PS Design Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

  2.2 Vevő a megvásárolni kívánt terméket írásban – fax vagy ajánlott levél útján, ill. elektronikus módon –e-mail útján- rendelheti meg. A PS Design Kft. bármely megrendelés esetén kérheti a Vevőtől, hogy az elektronikus módon eljutatott megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg.

A megrendelésben egyértelműen meg kell jelölnie Vevőnek a megvásárolni kívánt termék nevét, típusát, színét, méretét, egyéb beazonosításra alkalmas jellemzőit, mennyiségét.

 2.3 A szerződés a PS Design Kft. és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására írásban három munkanapon belül nem kerül sor, úgy az a szerződéskötés visszautasításának minősül a PS Design Kft. részéről.

2.4 Amennyiben a PS Design Kft. az elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szállítási szerződés ezen Vevői nyilatkozat PS Design Kft. részéről történő átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal.

2.5 A PS Design Kft. egyes megrendeléseket, a megrendelt termék fajtájára, színére, méretére illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a PS Design Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja illetőleg a megrendeléshez képest a szállítás feltételeit ugyancsak írásban közli Vevővel.

2.6 Minden esetben egyedi megrendelésnek minősül a méretre vágás, darabolás, minden a termék további feldolgozására irányuló szolgáltatás.

2.7  Méretre vágáshoz daraboláshoz, egyéb feldolgozás-átalakítás elvégzéséhez egyértelműen olvasható méret és darabjegyzék, és/vagy rajz átadása a Vevő feladata és felelőssége. Egy megrendelésen belül csak egyféle, azonos mértékegységeket kérünk használni. A mértékegységek félreértelmezéséből adódó hibákért nem vállal felelősséget a PS Design Kft.

2.8 A PS Design Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

2.9 Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles a PS Design Kft. -nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen a már megrendelt termék értékének 50 %-t, egyedi megrendelés esetén a megrendelt termék értékének 100%-t, valamint a PS Design Kft. megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb költségeit.

 

3. Teljesítési határidő

 3.1 A PS Design Kft. az elő- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás (részteljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában köteles a Vevő az árat megfizetni, és az árut a PS Design Kft. telephelyéről elszállítani.

 3.2 A PS Design Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a PS Design beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a PS Design Kft. felelősséget nem vállal. Ha a PS Design Kft. a szállítással a közölt szállítási időponthoz képest több, mint 6 (hat) hetes késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

 4.1. A PS Design Kft. a termék szállíthatóságáról telefonon vagy írásban (elektronikus formában) értesíti a Vevőt.

 4.2. Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés vételétől számított három munkanapon belül átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik. Amennyiben Vevő nem gondoskodik a megrendelt áru elszállításáról a megadott határidőben, a PS Design Kft. minden további megkezdett nap vonatkozásában tárolási díjat számít fel, amelynek mértéke az áru bruttó értékének 1%-a/nap.

A 3 munkanapot meghaladó Vevő részéről felmerült szállítási késedelem esetén az áru sérülésmentességéért a PS Design Kft. nem vállal felelősséget!

 4.3. Az átadás-átvételre PS Design Kft. mindenkori székhelyén/telephelyén vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor.

A PS Design Kft. kizárólag a Vevőnek, vagy az általa írásban meghatalmazott képviselőjének adja át az árut. Írásos meghatalmazás hiányában a PS Design Kft. az áru kiadását megtagadja.

A Vevő által meghatalmazott, a termék átvételével megbízott személyt e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.4 Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a PS Design Kft. Kft. gondoskodik, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségeket Vevő a Felek megállapodása szerint köteles kiegyenlíteni.

 4.5. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a PS Design Kft. -vel haladéktalanul közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán/szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

 4.6. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása vagy bármely más módon való felhasználása esetén a PS Design Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.

 4.7. A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét, illetőleg a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.

 4.8. A termék átvételével a kárveszély a PS Design Kft.-ről, vagy a teljesítésben a PS Design Kft. oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi, illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

 

5. Árak és fizetési feltételek

5.1 A nyomtatott vagy elektronikus módon megjelentetett árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

5.2 A PS Design Kft. a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, ha a PS Design Kft. szállítója időközben árat emelt, illetve, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a PS Design Kft. oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a PS Design kft. köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a PS Design Kft. a Vevőt haladéktalanul tájékoztatja.

 5.3 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor.

 5.4 Vevő számlareklamációval kizárólag a fizetési határidő lejárta előtt élhet.

 A PS Design Kft. a számlázás során vevőként kizárólag a termék/szolgáltatás megrendelésében Vevőként szereplő felet tünteti fel Vevőként. A kinyomtatott számlán a vevő adatainak megváltoztatására nincs lehetőség.

5.5 A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja fel a Vevőt a kifogással nem érintett rész megfizetésének megtagadására. A PS Design Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték PS Design Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

 5.6 Amennyiben a Vevő a PS Design Kft. értesítésének ellenére határidőben nem vette át a terméket, annak ellenértékéről Eladó / Szállító jogosult a számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

 5.7 Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a PS Design Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 5.8 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a PS Design Kft késedelmi kamat felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértékének kiszámítása tekintetében a Polgári törvénykönyv 301/A.§-a szerint jár el. Minden a fizetési határidőt meghaladó késedelmes naptári napra számított, a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegű késedelmi kamattal terheli meg a fizetésre kötelezettet.

 5.9 A fizetési feltételek megsértése esetén PS Design Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

5.10 Bármely termék vagy szolgáltatás megrendelése kapcsán létrejövő szerződéssel a vevő (megrendelő) tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződésben kikötött díjat a szerződésben/számlán rögzített határidőt meghaladó 30 nappal és módon nem fizeti meg, úgy a tartozó cég nyilvános adatai /cég elnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletre jogosult(ak) adatai/, valamint a tartozás összege közzétehető a www. nemfizetocegek.hu internetes portálon. A Vevő vállalja, hogy a közzététel miatt - akár közvetlen, akár közvetett módon - keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és az eladóval, illetve a portál üzemeltetőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt.

 

6. A tulajdonjog fenntartása

6.1 A szerződés tárgyát képező termék a PS Design Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

6.2 Amennyiben a PS Design Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a PS Design az így létrejött dolgokon minden külön rendelkezés nélkül tulajdonjogot szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.

6.3 Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a PS Design Kft. a tulajdonát képező terméket, vagy az 6.2. pontban leírt esetben a résztulajdonát képező dolgot, minden külön végrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A PS Design Kft. a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a Vevő nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a PS Design kft. a Vevőnek kifizetni.

6.4 Amennyiben az Eladó / Szállító a 6.3. pontban írt eljárása esetén a PS Design Kft. követelése nem, vagy nem teljes mértékben nyert kielégítést, a fennmaradó követelés tekintetében a Vevő köteles helytállni.

 

7. Felelősség

 7.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a PS Design Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

 7.2 A PS Design Kft. honlapján, prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a PS Design semmilyen felelősséget nem vállal.

 7.3 A PS Design Kft. külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a termékek felhasználhatósága tekintetében forduljon szakemberhez, mivel a PS Design Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő felhasználási módok és feldolgozási lehetőségek csak tájékoztató jellegűek azokért sem a gyártó, sem a PS Design felelősséget nem vállal.

 7.4 A PS Design Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira, az általa választott feldolgozási módra alkalmas-e.

 

8. Záró rendelkezések

8.1 PS Design Kft. az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a PS Design Kft. hivatalos honlapján (www.psdesign.hu), · mindenkori székhelyén, jelenleg a Budapest, XVI. kerület Nyílpuska u. 3. szám alatt

 8.2. A PS Design Kft . az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket PS Design Kft. a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

 8.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a PS Design Kft. valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

 8.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a PS Design Kft. hozzájárulásával ruházhatóak át.

 8.4. Amennyiben a PS Design Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Bicskei Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 8.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

 8.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

 8.7. Jelen ÁSZF 2010. április hó 20. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.

  

Bacskai János
Ügyvezető

 

 
     
 
| Kezdőoldal | Kedvencek közé powered by